Primena AHP metoda u višekriterijumskom vrednovanju parkova Novog Sada / Multi-criteria evaluation of parks in Novi Sad by AHP method

Milena Lakićević, Bojan Srđević, Jelena Ninić-Todorović, Luka Bajić

Originalni naučni rad

Str. 22-29

 

Godina: