Студије

Врсте и нивои студија и студијски програми


Наставни планови по студијским програмима

Oсновне академске студије

Мастер академске студије

Интегрисане академске студије

Докторске студије


По новом Закону о високом образовању (Сл. гласник бр.76, од 02. септембар 2005), а који је ступио на снагу осмог дана од његовог објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије , на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Без обзира на врсту и ниво студија организују се (по Закону) као редовне студије, а по начину финансирања трошкова студија оне могу бити финансиране из буџета или самофинансиране. Нови Закон о високом школству не познаје тзв. ванредно студирање или студирање уз рад.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. На струковним студијама изводе се струковни студијски програми, који оспособљава студента за примену знања и вештина потребних за директно укључивање у радни однос.

Високошколска институција може организовати паралелно оба студијска програма (академски и струковни) или појединачно један од ова два. Пољопривредни факултет у Новом Саду се определио да организује академске студије.


АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ су организоване на сва три студијска нивоа, по систему 4+1+3:
 

 • 1. студије I степена - основне академске студије-бачелор-ОАС (у трајању од 8 семестара - 4 године и 240 ЕСПБ)
 • 2. студије II степена - дипломске академске студије-мастер-ДАС (у трајању од 2 семестра -1 година и 60 ЕСПБ)
 • 3. студије I и II степена - интегрисане академске студије - ИАС, Ветеринарске медицине (у трајању од 10 семестара - 5 година и 300 ЕСПБ)
 • 4. студије III степена - докторске академске студије - ДС (у трајању од 6 семестара - 3 године и 180 ЕСПБ)

 

Студијски програми академских студија, у другом циклусу акредитације, су акредитовани и са акредитованим плановима се започела шк. 2008-2009. година и то:


А. Основне академске студије

 

 • РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

  АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

  ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА 

  МОДУЛ ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

  МОДУЛ ОРНАМЕНТАЛНА ХОРТИКУЛТУРА

  МОДУЛ ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

  ФИТОМЕДИЦИНА

  МОДУЛ ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЖИВОТИЊА

  МОДУЛ ЗАШТИТА БИЉА

  ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

  УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

  АГРОЕКОНОМИЈА

  ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

  ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА


Б. Дипломске академске - мастер студије

 

УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

АГРОЕКОНОМИЈА

ФИТОМЕДИЦИНА

АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

ОРНАМЕНТАЛНА ХОРТИКУЛТУРА

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

ПРЕЦИЗНА ПОЉОПРИВРЕДА

ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО :

МОДУЛ ВОЋАРСТВО 

МОДУЛ ВИНОГРАДАРСТВО 

ЗЕМЉИШТЕ, БИЉКА И ГЕНЕТИКА 

МОДУЛ ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА

МОДУЛ ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

МОДУЛ ГАЈЕЊЕ РАТАРСКИХ БИЉАКА

МОДУЛ ГАЈЕЊЕ ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА

МОДУЛ СИСТЕМИ ГАЈЕЊА КРМНИХ БИЉАКА

МОДУЛ НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЕВА

МОДУЛ ГЕНЕТИКА И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ

МОДУЛ МОЛЕКУЛИ И БИЉКА

МОДУЛ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ - ПРИЛАГОЂАВАЊЕ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ


Ц. интегрисане академске студије

 

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА


Д. Докторске студије

 

 • АГРОЕКОНОМИЈА

  АГРОНОМИЈА


Хронологија реформских промена

У шк. 2004/05. години факултет је извршио реформу основних студија (девет постојећих смерова и сачинио наставне планове и програме за три нова - 1. пејзажна архитектура, 2. фармерски-општи и 3. биотехника и менаџмент), на Болоњским принципима и тиме се укључио у јединствени Европски простора високог образовања.

До данас (фебруар 2010), поред наставних планова основних академских студија, израђени су наставни планови и програми за дипломске академске-мастер, интегрисане студије студијског програма Ветеринарске медицине и докторске студије и извршена акредитација факултета као установе и студијских програма акадермских студија на сва три нивоа, у другом акредитационом циклусу. Акредитована су два нова студијска програма, и то Органска пољопривреда (ОАС) и Пејзажна архитектура (ДАС).

Дакле, тренутно се настава одвија, на основним и интегрисаним академским студијама, по старом (за пету годину Ветеринарске медицине) и по новом наставном плану и програму из 2005/06. године (другој, трећој и четвртој години студија), односно по акредитованим студијским програмима од шк. 2008/09. године (прва година студија).

На дипломске академске-мастер студије уписани су први студенти у шк. 2006/2007. години, односно на докторске студије у шк. 2008/09. години.

Од 27.02.2010. године, по сачињеном распореду, креће се са припремном наставом за пријемни испит , почеле су активности за промовисање студијских програма матурантима по средњим школама, за упис студената у прву годину студија,школске 20010/2011. године.

Serbian