Мисија и визија

МИСИЈА

 

Пољопривредни факултет у Новом Саду је високошколска и научно-истраживачка установа чија је мисија реализација висококвалитетних образовних процеса, развој научних дисциплина и пренос стечених знања у привреду и друштво. Од оснивања, 1954. године Пољопривредни факултет је посвећен остварењу своје мисије засноване на успешним резултатима у образовању и научно-истраживачком раду и њиховој примени у пракси. Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и према актуелним потребама друштва, развијао студијске програме, који образују студенте за постојеће и наступајуће техничко-технолошке и социо-економске системе, развијајући при том упоредо и сопствене, компетентне људске и техничке ресурсе.

Пољопривредни факултет своју мисију остварује у три међусобно повезане основне групе делатности: високо образовање, научно-истраживачки рад и трансфер знања у привреду. При томе стално унапређује образовне програме, квалитет процеса рада и људске и материјалне ресурсе са тежњом достизања највиших стандарда. На тај начин Пољопривредни факултет обезбеђује задовољење образовних потреба младих генерација, научно-стручних потреба привреде и материјалних потреба запослених, те као део ширег образовно-научног система, представља покретачку снагу развоја друштва, односно инцијалну сангу развоја пољопривреде.

 


ВИЗИЈА

 

Визија Пољопривредног факултета је да као равноправни партнер у јединственом европском простору високог образовања и научно-истраживачког рада, достигне највише нивое изврсности, односно високо место у друштву најбољих.

Оријентација ка модерним студијским програмима и квалитетеним студијама ствара услове за бржи раст и развој уз реално поимање потребе за образовањем у карактеристичном окружењу. Значајан број пројеката, високе kомпетенције учесника и обиман трансфер добијених резултата у привреду ствара додатну вредност у процесу образовања, а све у циљу остваривања постављене визије.

Serbian