Национални пројекти

Пројекти којима руководи Пољопривредног факултета, а које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2017

Бр.

Назив пројекта

Носилац пројекта

Руководилац пројекта/контакт

Департман

 

 

1

 

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида
на квалитет меса, губитке и економичност производње

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Мирослав Ћирковић

 

 

Департман за ветеринарску медицину

 

 

 

2

 

Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава
идентификацијом и отклањањем стресогених фактора

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Миленко Стеванчевић

 

 

Департман за ветеринарску медицину

 

 

 

3

 

Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране
анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Сава Бунчић

 

 

Департман за ветеринарску медицину

 

 

 

4

 

Унапређење технологије гајења крмних биљака
на ораницама и травњацима

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Бранко Ћупина

 

 

Департман за ратарство и повртарство

 

 

 

5

 

Развој нових технологија за савремену и
одрживу производњу поврћа

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Жарко Илин

 

 

Департман за ратарство и повртарство

 

 

6

 

Органска пољопривреда: унапређење производње применом
ђубрива биопрепарата и биолошких мера

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Маја Манојловић

 

 

Департман за ратарство и повртарство

 

 

 

7

 

Производња тврдог сира са додатном вредношћу од млека
произведеног у органским и самоодрживим системима

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Анка Поповић-Врањеш

 

Департман за сточарство

 

 

 

8

 

Стварање слабобујних подлога за трешњу и вишњу и развијање
 интензивне технологије гајења на принципима одрживе пољопривреде

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Владислав Огњанов

 

 

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру

 

 

 

9

 

Сушење воћа и поврћа из интегралне и органске
производње комбинованом технологијом

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др  Мирко Бабић

Алмаши

 

 

 

Департман за пољопривредну технику

 

 

 

10

Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу
повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др  Лазар Савин

 

 

Департман за пољопривредну технику

 

 

 

11

Теорија и примена Аналитичког хијерархијског процеса (АХП) за
вишекритеријумско одлучивање у условима ризика и неизвесности
(индивидуални и групни контекст)

 

Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

 

проф. др Бојан Срђевић

 

 

Департман за уређење вода

 

 

U K U P N O

 

11

 


 

 

Пројекти којима руководи Пољопривредни факултет, а  које финансира Покрајински секретаријат

за високо образовање и научноистраживачку делатност почев од 2016. године

Дугорочни пројекти

Бр.

Назив пројекта

Институција носилац пројекта

Број уговора

Трајање

Департман/Руководилац пројекта

1

Примена различитих техника деградације микотоксина присутних у житарицама

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2156/2016-03

2016-2019

1.164.418,00 RSD

 

Проф. др Игор Јајић

Департман за сточарство

2

Ренесанса индустријске конопље у светлу актуелних агрономско-медицинских изазова

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2178/2016-03

2016-2019

1.167.638,00 RSD

Проф. др Драгана Латковић

Департман за ратарство и повртарство

3

Гајење крмних биљака у плодореду у циљу повећања плодности земљишта и биодиверзитета у агроеколошким условима Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2180/2016-03

2016-2019

1.234.797,00 RSD

Проф. др Бранко Ћупина

Департман за ратарство и повртарство

4

Побољшање квалитета и способности чувања плодова воћа употребом биљних регулатора и стимулатора раста

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2181/2016-03

2016-2019

1.262.914,00 RSD

Проф. др Зоран Кесеровић

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру

5

Развој села утемељен на знању, иновацијама и конкурентности производње и прераде воћа

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2397/2016-03

2016-2019

876.953,00 RSD

Проф. др Владислав Огњанов

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру

6

Анализа производно-економских резултата пословања привредних субјеката из обасти пољопривреде и прехрамбене индустрије АП Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2601/2016-03

2016-2019

848.224,00 RSD

Проф. др Вељко Вукоје

Департман за економику пољопривреде и социологију села

Краткорочни пројекти

7

Економска оправданост биогасних постројења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-517/2016-03

2016-2017

818.311,00 RSD

Проф. др Недељко Тица

Департман за економику пољопривреде и социологију села

8

Инвазивне, отровне и алергене коровске врсте у урбаним срединама на територији АП Војводине - мапирање и изналажење најефикаснијих мера у циљу спречавања њиховог ширења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-642/2016-03

2016-2017

624.974,00 RSD

Доц. др Бојан Константиновић

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

9

Испитивање утицаја високих амбијенталних температура на зоохигијенске параметре фарме и метаболичку адаптацију крава у циљу постизања одрживе производње млека у различитим климатским условима

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3646/2016-03

2016-2017

900.000,00 RSD

Доц. др Марко Цинцовић

Департман за ветеринарску медицину

10

Мониторинг здравствене безбедности поврћа у складу са климатским променама

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3697/2016-03

2016-2017

900.000,00 RSD

Проф. др Жарко Илин

Департман за ратарство и повртарство

11

Примена даљинске детекције у оцени квалитета воде и мапирању вегетације

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3601/2016-03

900.000,00 RSD

Доц. др Јасна Грабић

Департан за уређење вода

Serbian