Регистар студентских организација

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Пољопривредни факултет у Новог Сада води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. Гласник РС", број 76/21).  

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Пољопривредни факултет у Новом Саду, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација, све у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Захтев за упис у регистар и стицање статуса студентске организације подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација од 28.02.2022. године, са потребним доказима. Захтев се може поднети предајом на писарници Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Сходно наведеном, обавештавају се сва удружења, која испуњавају законске услове, о обавези да се региструју као студентске организације на Пољопривредном факултету у Новом Саду, у складу са Законом.

Serbian