Uticaj stresnog odgovora posle teljenja na krvnu sliku krava u ranoj laktaciji / Influence of stress response after calving on haematological parameters in cows during early lactation

Marko R.Cincović, Branislava Belić, Jože Starič, Jožica Ježek, Radojica Đoković

Originalni naučni rad

Str. 49-55

Godina: