Adenozin trifosfat (ATP) kao indikator hemolize uzoraka krvi kod krava / Adenosine triphosphate (ATP) is an indicator of hemolysis in dairy cow blood samples

Marko R. Cincović, Branislava Belić, Jože Starič, Jožica Ježek, Ivana Lakić

Originalni naučni rad

Str. 100-104

Godina: