Diverzitet flore vodotoka Zlatice – pokazatelj uslova staništa / Diversity of the Zlatica watercourse flora - indicator of habitat conditions

Ljevnaić-Mašić Branka, Ivanović Vanja, Džigurski Dejana, Nikolić Ljiljana, Petrović Aleksandra

Originalni naučni rad

Str. 85-94

Godina: