Ekološka analiza korovske flore pšenice u uslovima plodoreda / Ecological analysis of weed flora of wheat under crop rotation

Ljiljana Nikolić, Dragiša Milošev, Srđan Šeremešić

Originalni naučni rad

Str. 95-103

Godina: