Дејана М. Џигурски

Контакт: 

dejana@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-4853-451;
Фаx: +381-21-459-761;

Департман за ратарство и повртарство: