Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП)

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП) је независан део Департмана за фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Делатност се заснива на искусним, високо стручним кадровима и савременој опреми уз поштовање националних и међународних стандарда и прописа за биолошка и физичко-хемијска испитивања пестицида и одређивања остатака пестицида у пољопривредним производима.

Лабораторија је од  2010. године акредитована код  Акредитационог тела  Србије за: Физичка и хемијска испитивања пестицида и биолошка испитивања пестицида, а од 2021. године и за биолошка испитивања биља, биљних производа и производа намењених за садњу, у складу са захтевима одговарајућих Правилника, СРПС стандарда, међународних стандарда и Директива ЕУ.

Своју компетентност Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде потврђује неопходним ресурсима за обављање испитивања узорака.

ЛИБП поседује одговарајућу савремену опрему/мерну опрему и прибор који се користи за испитивање и мерење из дефинисаног обима акредитације, делокруга и надлежности рада, као и за израду извештаја.

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде поседује адекватан лабораторијски простор и капацитете. Сви лабораторијски капацитети су у засебним функционалним просторима, прилагођеним намени и лабораторијским захтевима. Ови ресурси обезбеђују добре радне услове и комуникацију.

ЛИБП поседује сва неопходна документа система менаџмента квалитетом, прописе и стандарде, ажурне и доступне свима у Лабораторији за биолошка истраживања и пестициде којима су потребни.

Захваљујући томе што у свом раду тежимо врхунском квалитету, рад Лабораторије се заснива на принципима стручног, професионалног, поузданог, непристрасног и правовременог задовољења захтева клијената. Мотивисање, обуке и оспособљавање особља и перманентни развој базирају се на праћењу тржишта, као и прописа и стандарда из области пестицида, биљног материјала и заштите животне средине.

Њена делатност се заснива на високо стручним, искусним кадровима и савременој опреми уз поштовање националних и међународних спецификација и просписа.

 

Лабораторија за биолошка истраживања  и пестициде (ЛИБП)

Први и други спрат Департмана за фитомедицину, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду.

Трг Доситеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

Тел. +381 21 4853330

Контакт:

Шеф Лабораторије:

проф. др Вера Стојшин

e-mail: vera.stojsin@polj.edu.rs

tel: +381 21 485 3428

tel: + 381 69 3740461

Руководилац одељења за биолошка истраживања у фитопатологији:

проф. др Мила Граховац

e-mail: mila.grahovac@polj.edu.rs

tel: +381 21 485 3347

tel: + 381 63 550920

Руководилац одељења за биолошка истраживања у јавној хигијени:

доц. др Душан Маринковић

e-mail: dusan.marinkovic@polj.uns.ac.rs

tel: + 381 60 5080598

Руководилац одељења за физичко-хемијска испитивања:

проф. др Сања Лазић

e-mail: sanjal@polj.uns.ac.rssanja.lazic@polj.edu.rs

tel:  +381 21 485 3330

 

Serbian