Вера Б. Стојшин

Контакт: 

stojsinv@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-428; Фаx.: +381-21-450-616;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1076
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: