Александра М. Поповић || Aleksandra M. Popović

Контакт: 

popovica@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 351;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2956
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: