АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

Студијски програм Анимална производња , Наставни план, 2008.

Гопдина студија Ред. број Назив предмета

Семестар

Недељни фонд часова активне наставе

ЕСПБ

Предавања

Студијски истраж. рад

ПРВА

1.

 

2.

3.

4.

Методе научно истраживачког рада

Биометрика и информатика у сточарству

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

I

3

4

3

3

1

2

5

5

5

5

10

10

Укупно за семестар  

13

13

30

4.

 

5.

6.

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

Изборни предмет 5

II

3

3

3

5

5

5

10

10

10

Укупно за семестар  

9

15

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

22

28

60

ДРУГА

7.

 

8.

9.

-

10.

Изборни предмет 6

Изборни предмет 7

Студијски истраживачки рад – теоријске основе дисертације

Израда првог научног рада

III

3

3

-

0

0

5

5

-

4

0

10

10

-

4

6

Укупно за семестар  

6

14

30

11.

 

12.

-

13.

Изборни предмет 8.

Студијски истраживачки рад у функцији израде научног рада и дисертације

Израда другог научног рада (СЦИ листа )

IV

3

-

0

0

5

-

12

0

10

-

10

10

Укупно за семестар  

3

17

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

9

31

60

ТРЕЋА

14

 

-

15.

Студијски истраживачки рад – теоријске и експерименталне подлоге дисертације

Израда десертације

V

-

0

0

-

20

0

-

10

20

Укупно за семестар  

0

20

30

16.

 

-

17

Студијски истраживачки рад – теоријске и експерименталне подлоге дисертације

Израда десертације

VI

-

0

0

-

20

0

-

10

20

Укупно за семестар  

0

20

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

0

40

60

Укупно часова активне наставе/бодова  

31

99

180

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

 1. Специјална исхрана приплодног подмлатка
 2. Савремене методе у аквакултури

Изборни предмет 2

 1. Специјална физиологија домаћих животиња и дивљачи
 2. Оптимизација у исхрани животиња

II

Изборни предмет 3

 1. Одабрана поглавља из морфологије и физиологије птица
 2. Специјална исхрана оваца и коза

Изборни предмет 4

 1. Морфолошке и физиолошке карактеристике мишића
 2. Примена нових технологија у овчарству и козарству
 3. Специјална исхрана крава

II

Изборни предмет 5

 1. Биотехнологија у производњи живинског меса и јаја
 2. Микотоксини
 3. Проучавање савремених метода за прераду аквапродуката

III

Изборни предмет 6

 1. Гајење и заштита дивљачи
 2. Методе истраживања у овчарству и козарству
 3. Методе истраживања у живинарству
 4. Биотехнологија у производњи говеђег меса и млека

III

Изборни предмет 7

 1. Специјална исхрана товних говеда
 2. Квалитет меса
 3. Здравствена заштита риба

IV

Изборни предмет 8

 1. Исхрана живине
 2. Квалитет јаја
 3. Одабрана поглавља из исхране дивљачи
 4. Генетско унапређење у сточарству
Serbian
Студијски програми: