Efekat površinskog i potpovršinskog navodnjavanja kapanjem na prinos i evapotranspiraciju kukuruza / Effect of surface and subsurface drip irrigation on yield and evapotranspiration of maize

Borivoj Pejić, Ksenija Mačkić, Stanko Milić, Livija Maksimović, Ivana Bajić, Milena Jančić-Tovjanin

Originalni naučni rad

Str. 1-8

PDF file: 
Godina: