Proračun koeficijenta oticaja i hidromodula odvodnjavanja Čuruško-Žabaljskog sliva / Calculation of the runoff coefficient and drainage hydromodule of the Čurug-Žabalj catchment

Atila Bezdan, Radoš Zemunac, Milica Vranešević, Andrea Salvai

Originalni naučni rad

Str. 21-31

PDF file: 
Godina: