Ветеринарска медицина

Istorijat i osnovni podaci

Departman za veterinarsku medicinu osnovan je 2000. godine. Organizovan kao jedinstvena celina i objedinjava poslove nastave, zdravstvene-zaštite životinje, naučno-istraživačkog rada, laboratorijske analize i edukacije veterinarskih kadrova.

Nastava na Departmanu za veterinarsku medicinu se menjala u skaldu sa domaćim i EU zakonskim propisima (posebno se vodi računa o preporukama EAEVE–European Association of Establishments for Veterinary Education). Integrisane akademske studije na Departmanu za Veterinarsku medicinu traju 6 godina (12 semestara). Ove studije su uspešno reakreditovane 2013. godine. Svršeni studenti dobijaju diplomu i stručni naziv Doktora veterinarske medicine. Do sada je na studije Veterinarske medicine upisano 16 generacija. Na različitim nivoima studija studiralo je preko 1500 studenata. Osnovne studije postoje kao integrisane studije, što znači da svršeni student ima 360 ESPB bodova i u rangu je master-studenata, pa (uz prosečnu ocenu 8 i više) stiče pravo upisa na doktorske studije. Na integrisanim studijama postoji veći broj obaveznih i izbornih predmeta. Na svakom predmetu postoji bodovni sistem i sistem kontinuiranog praćenja rada studenata, po svim principima bolonjskog procesa. Na završnoj 6. godini student po sopstvenom afinitetu može da modelira sopstveno znanje izborom jednog od tri ponuđena modula i to kućni ljubimci, farmske životinje i konji i higijena namirnica. Dvanaesti semester je dizajniran kao praktična nastava gde se studenti pripremaju za rad u okviru klinike ali i u veterinarskim ambulantama, stanicama i dr. Veterinarska komora Srbije izdaje licencu diplomiranim studentima veterine, po važećim propisima, što im omogućava samostalni rad u praksi. Doktorske studije traju 3 godine (6 semestara), u okviru kojih se nalaze obavezni i izborni predmeti, koje student bira prema užoj naučnoj oblasti kojom se bavi. Na doktorske studije koje su reakreditovane 2013-te godine upisuje se 10 studenata. Doktorske studije se završava odbranom doktorske teze, sa zvanjem Doktora medicinskih nauka-veterinrska medicina. Do sada je 25 studenata je steklo akademski stepen doktora nauka. Studenti Departmana za veterinarsku medicinu su osvojili veći broj nagrada na studentskim smotrama naučnih radova. Univerzitet u Novom Sadu je u nekoliko navrata nagradio studente veterinarske medicine za postignut uspeh.

Na Departmanu za veterinarsku medicinu, pored nastavne aktivnosti, postoji i intenzivna naučna aktivnost. U proteklih 10 godina na Departmanu se realizovalo više desetina projekata finansiranih od strane EU, Ministarstva za nauku Republike Srbije i AP Vojvodine, a u velikom broju projekata su naši nastavnici bili rukovodioci. U proteklih 10 godina naši zaposleni su oblavili više od 2000 radova i saopštenja, od čega više od 150 radova čine radovi sa SCI liste. Pored navedenog naši nastavnici nalaze se i u brojnim ekspertskim telima koje osniva EU, republika ili pokrajina. Naši nastavnici su akreditovani predavači za celoživotno usavršavanje veterinara kod Veterinarske komore Srbije. Izdavačka delatnost Departmana je takođe živa i do sada je objavljen veći broj praktikuma, udžbenika i monografija. Departman je bio suorganizator brojnih naučnih skupova domaćeg i internacionalnog karaktera. Departman za veterinarsku medicinu ima ugovore o saradnji sa većim brojem veterinarskih fakulteta i istraživačkih centara iz zemlje i sveta, ali i sa privatnim sektorom.

Razvoj kapaciteta za izvođenje nastave, značajno je unapređen otvaranjem Klinike i osavremenjivanjem postojećih laboratorija gde se vrši praktična obuka studenata.

Najveća vrednost Departmana za veterinarsku medicinu su zaposleni nastavnici i saradnici. Na realizaciji studijskog programa angažovano je ukupno 106 nastavnika i saradnika. To su nastavnici i saradnici članovi Katedre za veterinarsku medicinu, zatim sa drugih katedri Poljoprivrednog fakulteta, nastavnici i saradnici sa drugih visoko-obrazovanih i naučnoistraživačkih ustanova, ali i gostujući profesori sa fakulteta iz inostranstva.

 

Više o departmanu za veterinarsku medicinu pronađite na zvaničnoj prezentaciji.

 Контакт департмана

Serbian