Едукативни семинар: Савремени трендови на тржишту вина

Poziv za učešće na seminaru: Savremeni trendovi na trži­štu vina.

Seminar se organizuje u sklo­pu pro­je­kta: Una­pre­đe­­nje zna­nja proizvođača vina iz oblasti tržišta u Vojvodini. Seminar je fi­nansiran od stra­ne Pokrajinskog se­kre­ta­ri­jata za poljoprivredu, vodo­pri­vre­du i šu­ma­rstvo.

Seminar će se održati 18 NOVEMBRA (subota) u 10 časova na Poljo­pri­vre­dnom fakultetu u Novom Sadu u sali broj 1 (prizemlje). Ok­virno tra­janje se­mi­na­­ra je od 10 do 14 časova.

Dobro došli !

Poziv za učešće na seminaru: Savremeni trendovi na trži­štu vina.

Seminar se organizuje u sklo­pu pro­je­kta: Una­pre­đe­­nje zna­nja proizvođača vina iz oblasti tržišta u Vojvodini. Seminar je fi­nansiran od stra­ne Pokrajinskog se­kre­ta­ri­jata za poljoprivredu, vodo­pri­vre­du i šu­ma­rstvo.

Seminar će se održati 18 NOVEMBRA (subota) u 10 časova na Poljo­pri­vre­dnom fakultetu u Novom Sadu u sali broj 1 (prizemlje). Ok­virno tra­janje se­mi­na­­ra je od 10 do 14 časova.

Dobro došli !

Документ у прилогу: 
Serbian