Војислава П. Бурсић || Vojislava P. Bursić

Контакт: 

bursicv@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-4853-346;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1978
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: