Александра Игњатовић Ћупина || Aleksandra Ignjatović Ćupina

Контакт: 

cupinas@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 353;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 973
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: