Маја У. Меселџија || Maja U. Meseldžija

Контакт: 

maja@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-448; Фаx.: +381-21-450-616;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1018
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: