Славица Вуковић || Slavica Vuković

Контакт: 

vukovic@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 333;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1092
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: