Душан Маринковић || Dušan Marinković

Контакт: 

komarci@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 485 3433;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2258
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: