АГРОНОМИЈА

Студијски програм Агрономија , Наставни план,2008.

Гопдина студија Ред. број Назив предмета

Семестар

Недељни фонд часова активне наставе

ЕСПБ

Предавања

Студијски истраж. рад

ПРВА

1.

 

2.

3.

Методе научноистраживачког рада

Биометрика

Изборни предмет 1

I

3

1

4

1

5

6

5

10

10

Укупно за семестар  

8

12

25

4.

 

5.

6.

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Докторска дисертација

II

4

4

0

6

6

0

10

10

15

Укупно за семестар  

8

12

35

Укупно часва активне настеве на години студија  

16

24

60

ДРУГА

7.

 

8.

9.

10.

Изборни предмет 4

Изборни предмет 5

Докторска дисертација

Израда и објављ. првог научног рада

III

4

4

0

0

6

6

0

0

10

10

15

5

Укупно за семестар  

8

12

40

11.

 

12.

13.

Изборни предмет 6

Студијско истраживачки рад

Израда и објављ. другог научног рада

IV

4

0

0

6

10

0

10

5

5

Укупно за семестар  

4

16

20

Укупно часва активне настеве на години студија  

12

28

60

ТРЕЋА

14

 

15.

16.

Студијско истраживачки рад

Докторске дисертације

Израда и објављ.трећег научног рада

V

0

0

0

20

0

0

5

20

5

Укупно за семестар  

0

20

30

17.

 

18

Студијско истраживачки рад

Докторске дисертације

VI

0

0

20

0

10

20

Укупно за семестар  

0

20

30

Укупно часва активне настеве на години студија  

0

40

60

Укупно часова активне наставе/бодова  

28

92

180

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

1. Биљне дороге и фитопрепарати

2. Вишегодишње крмне легуминозе

3. Травњаштво

4. Једногодишње крмне легуминозе и траве

5. Одабрана поглавља из агрометеорологије

6. Семенарство

7. Метаболизам нуклеинских киселина и протеина

8. Фитоиндикациона еколгија

9. Болести семена I

10. Методе инструменталне анализе

11. Молекуларна физиологија биљака

12. Принципи оплемењивања биљака

13. Посебно оплемењивање биљака

14. Хемијски процеси у биљном ткиву

15. Хемијске методе анализе земљишта

16. Циклуси хранива у животној средини

17. Биодиверзитет микроорганизама

18. Биохемија земљишта

19. Исхрана биљака

20. Екофизиологија биљака

21. Елементи у траговима у земљишту и ђубривима

22. Ђубрење у интензивној биљној производњи

23. Плодност земљишта и ђубрења у органској производњи

24. Микробиологија ризосфере

25. Еколошка биохемија

26. Антиоксиданти у биљкама и антиоксидативни стрес

27. Интегралне методе сузбијања штетних организама

28. Примењена ентомологија I

29. Интегрална и биолошка производња воћа

30. Помологија

31. Структура и функционалност генома у оплемењивању воћних сорти

32. Ампелографија

33. Оплемењивање винове лозе

34. Унапређење и заштита животне средине

35. Системи зелених површина

36. Примењена ентомологија II

37. Фитопатологија I

38. Фитопатологија II

39. Фитофармација I

40. Фитофармација II

41. Посебна хербологија

42. Инвазивне коровске врсте

43. Зоологија са паразитологијом

44. Социјални инсекти

45. Хемијске  методе анализе остатка пестицида

46. Математика на рачунару (матхематица)

47. Финансијска математика

48.Уређење, коришћење и заштита вода

49. Управљање водама

50. Хидраулика

51. Алокација водних ресурса

52. Хијерархијски процеси одлучивања

53. Примена географско информационих система у водопривреди

54. Еколошки хазарди и ризици

55. Ергономија у пољопривреди

56. Вишекритеријумски и елективни методи за индивидуално и групно одлучивање

57. Рестаурација водотокова

Serbian
Студијски програми: