ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКЕ

   • 1. Уписом на Факултет студент стиче право уписа у Библиотеку. Да би се обавио упис, потребно је приказати ИНДЕКС и ЛИЧНУ КАРТУ.
   • 2. У Библиотеци се добија лични картон, који је потребно испунити штампаним словима, уносећи одговарајуће податке из личне карте и индекса.
   • 3. Приликом позајмљивања књига потребан је ИНДЕКС.
   • 4. Из Библиотеке је могуће истовремено позајмити највише две књиге.
   • 5. Позајмљену књигу члан библиотеке може да задржи 30 односно 60 дана, ако у Библиотеци изврши продужење.
   • 6. Последњи примерак књиге се не издаје (читаонички примерак). Чланови Библиотеке могу овај примерак користити само у читаоници.
   • 7. Уколико члан Библиотеке задржи књигу дуже од одређеног рока, дужан је да плати 10 (десет) динара за сваки протекли дан.
   • 8. Читаонички примерак уџбеника се мора вратити истог дана. У супротном, члан Библиотеке мора платити казну у износу од 50 динара за сваки протекли дан.
   • 9. Оштећену или изгубљену књигу члан Библиотеке мора надокнадити истом или платити тренутну вредност књиге.
   • 10. Изгубљену књигу је потребно пријавити одмах, иначе се казнени износ плаћа за сваки протекли дан, до повратка књиге.
   • 11. Приликом позајмљивања књиге, члан Библиотеке је дужан да прегледа да ли је књига оштећена, јер у супротном одговара за оштећење.
   • 12. Уколико члан не пристине да врати позајмљену књигу или да надокнади изгубљену књигу, наплата ће бити извршена путем суда.
   • 13. Диплома о завршеном Факултету се не може подићи без потврде Библиотеке да је члан Библиотеке вратио све позајмљене књиге.
   • 14. Приликом овере семестра обавезна је овера индекса у Библиотеци о регуларном задужењу књига.
   • 15. Потврда Библиотеке је потребна и приликом исписа и подизања докумената.
   • 16. Сваку промену адресе или телефона члан је дужан да пријави библиотекару
   Serbian