ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО

Студијски програм Пољопривредно саветодавство , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4.
5.

Пољопривреда Европске уније (ЕУ)
Концепти и методе пољопривредног саветодавства 
Вештине комуникација 
Основе органске производње 
Пословни енглески језик

I

О
О
О
ИБ

2
2
2
-
2

2
2
2
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6
6
4
3
2

Укупно за семестар

-

-

10

8

-

-

-

26

5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Изборни предмет 1 
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Студијски истраживачки рад – Теоријске основе дипломског рада
Стручна пракса 
Дипломски рад

II

И
И
И
И
О
ИБ
О

2
2
2
2

 

2
2
2
2
-
-

-
-
-
6

-
-
-

-
-
-
-

5
5
5
5
3
2
9

Укупно за семестар

-

-

6

4

10

-

-

34

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

 

 

 

-

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Р.
бр.

Назив предмета

1

Методе научно истраживачког рада

2

Нове технологије у ратарству и повртарству

3

Нове технологије у повртарству

4

Нове технологије у ратарству

5

Нове технологије у воћарству и виноградарству

6

Нове технологије у сточарству и аква привреди

7

Нове технологије у крмном биљу

8

Нове технологије у хортикултури

9

Управљање руралним развојем

10

Основе система квалитета и законска регулатива

11

Основе заштите животне средине

12

Основи рачунарства и информатике

13

Предузетничка економија

14

Савремени сортимент винове лозе и сортна агротехника

15

Пројектовање и подизање винограда

16

Савремене технологије у преради грожђа

17

Еколошка производња грожђа и вина

18

Коштичаве воћне врсте

19

Јабучасте воћне врсте

20

Језграсте воћне врсте

21

Јагодасте воћне врсте

22

Корови у пољопривреди

23

Биотехнологија и саветодавство у говедарству

24

Биотехнологија и саветодавство у живинарству

25

Биотехнологија и саветодавство у свињарству

26

Биотехнологија и саветодавство у овчарству и козарству

27

Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди

28

Пољопривредна фитопатологија

29

Одрживо управљање животном средином

30

Пестициди у пољопривреди

31

Квалитет вода

32

Одрживе мелиорације

33

Савремени приступи у управљању квалитетом вода

34

Комуникационо информационе технологије у пољопривредном саветодавству

35

Екстремне временске појаве

36

Климатске промене и добробит у функцији заштите домаћих животиња и животне средине

37

Развој трактора и одржавања пољопривредне технике

38

Савремена техника у ратарској и хортикултурној производњи

39

Савремена техника и објекти у сточарству

40

Послеубирајуће технологије

41

Амбијентални услови у аквакултури

42

Грађење објеката у аквакултури

43

Хигијена и технологија рибљег меса и услови за подизање објеката за прераду аквапродуката.

44

Савремене технологије у аквакултури са основама здравствене заштите риба

45

Економика руралног туризма

46

Ловство и ловни туризам

47

Узгој и заштите дивљачи

48

Болести дивљих животиња

49

Управљање газдинством

50

Тржиште агоиндустријских производа

51

Развој финансијског тржишта и финансирање пољопривреде

52

Инвестиционе калкулације

53

Организација пословних система

54

Инвестициони пројекти и пословни планови

55

Травњаци

56

Гајење лековитог биља

57

Енергетска ефикасност у пољопривреди

58

Обновљиви извори енергије I

59

Обновљиви извори енергије II

60

Течна биогорива

Serbian