РУРАЛНИ РАЗВОЈ И АГРОТУРИЗАМ

Студијски програм Рурални развој и агротуризам , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4.
5.
6

Рурални развој 
Рурална економија 
Социлогија села 
Рурална екологија 
Изборни 1 
Изборни 2

I

О
О
О
О
И
И

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

4
4
4
4
5
5

Укупно за семестар

-

-

12

12

-

-

-

26

7. 
8.
9.
10.

11.
10.

Рурални туризам 
Изборни 3 
Изборни 4
Студијски истраживачки рад – Теоријске основе дипломског рада 
Стручна пракса 
Мастер рад

II

О
И
И
О

О
О

2
2
2
-

-
-

2
2
2
-

-
-

-
-
6
-

-
-
-

-
-
-
-

5
5
5
2

2
15

Укупно за семестар

-

-

6

6

6

-

-

34

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

 

 

 

-

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

1. Методе научно истраживачког рада

2. Пословна етика

3. Вештина комуникације

4. Пословни енглески језик

5. Методи вишекритеријумског одлучивања

Изборни предмет 2

1. Економија

2. Предузетничка економија

3. Аграрна и рурална политика

4. Друштвене групе у селу

5. Социологија руралног развоја

6. Саветодавство и друштвене промене у пољопривреди и селу – социолошки приступ

7. Социологија руралног туризма

8. Социјална екологија

8. Менаџмент одрживог развоја пољопривреде

10. Локална заједница и рурални развој

II

Изборни предмет 3

1. Органска производња

2. Квалитет хране

3. Сушење воћа и поврћа

4. Обновљиви извори енергије

5. Алтернативни системи у живинарству

6. Земљиште као природни ресурс

7. Системи одрживе пољопривреде

8. Примена биотехнологије у повећању ефикасности оплемењивања

9. Одржива пољопривреда и биодиверзитет

10. Аналитички хијерархијски процес

11. Агрошумарство у руралном развоју

12. Надзор и контрола над заразама у функцији руралног развоја

13. Здравствена заштита животиња у функцији руралног развоја

14. Шумске воћне врсте

15. Екоремедијација у руралном развоју

16. Очување и унапређење генетичких ресурса

17. Менаџмент туристичке дестинације

18. Маркетинг у руралном развоју

19. Тржиште у руралном развоју

Изборни предмет 4

1. Пословно право у туризму

2. Правни положај субјеката у агротуризму

3. Финансијска тржишта и финансирање руралног развоја

4. Економски ефекти коришћења обновљивих извора енергије

5. Пројектовање и управљање инвестицијама у руралном развоју

6. Осигурање у пољопривреди

7. Анализа пословања у агротуризму

8. Екотуризам и рурални развој

9. Управљање пројектима у руралном развоју

Serbian