ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Студијски програм Пејзажна архитектура , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Ботаника
Принципи економије 
Математика 
Физиологија биљака 
Архитектонско цртање
I
2
4
2
2
1
2
2
2
3
3
7
6
4
7
6
Укупно за семстар
 
11
12
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Геодезија 
Нацртна геометрија
Социологија
Биохемија биљака 
Ликовна уметност
II
3
3
2
3
2
3
3
1
3
2
6
8
4

6
6

Укупно за семстар
 
13
12
30
Укупно за годину
 
23
24
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Воћарство и виноградарство
Урбанизам и просторно планирање 
Компијутерска технологија у дизајну 
Педологија 
Историја и теорија пејзажне архитектуре
III
3
2
2
4
2
2
2
4
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семстар
 
13
12
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Травњаци 
Основе архитектуре и градитељства 
Географски информациони системи 
Цвећартсво 
Екологија животне средине 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
3
2
2
2
3
-
2
3
3
3
0
-
5
7
5
5
5
3
Укупно за семстар
 
12
11
30
Укупно за годину
 
25
23
60
ТРЕЋА
21 
22. 
23. 
24.
Обликовње урбаних зелених површина
Дендрологија И 
Производња садног материјала 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
7
6
5
6
6
Укупно за семстар
 
12
10
30
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
-.
Пројектовање у пејзађној архитектури
Дендрологија II 
3Д интерпретација простора 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
2
3
2
2
2
-
3
2
4
2
2
-
5
6
4
6
6
3
Укупно за семстар
 
11
13
30
Укупно за годину
 
23
23
60
ЧЕТВРАТА
30. 
31. 
32. 
33. 
34.
Елементи пројектовања у пејзађној архитектури 
Планирање и уређење руралних предела 
Заштита хортикултуралног биља 
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
VII
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семстар
 
12
10
30
35. 
36. 
37. 
-
-
-
Пројектовање архитектонских елемената у пејзажној архит.
Подизање и одржавање зелених површина 
Машине у пејзажној архитектури 
Технолошко-организациона пракса (45 часова годишње)
Стручна пракса 
Завршни рад
VIII
2
3
4
-
-
-
3
4
2
-
4
4
4
3
-
15
Укупно за семстар
 
9
9
30
Укупно за годину
 
21
19
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Лековито, ароматишно и зачинско биљ
2. Архитектонска типологија објеката у урбаном окружењ
Изборни предмет 2
3. Агрошумарство и биотехника пејзажног зеленила
4. Енглески језик 1
VI
Изборни предмет 3
5. Уређење земљишне територије
6. Заштита од ерозијеи
Изборни предмет 4
7. Оплемењивање хортикултурног биља
8. Наводњавање
Четврта
VII
Изборни предмет 5
9. Јужо воче
10. Интегрална и органска производња
11. Мелиорације предела
12. Енглески језик 2
Изборни предмет 6
13. Уређење водених површина
14. Ловство и заштита ловне фауне
15. Самоникле воћне врсте
16. Маркетинг и менаџмент
Serbian
Студијски програми: