УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

Студијски програм Уређење, коришћење и заштита вода , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Математика
Статистика 
Нацртна геометрија 
Хемија 
Принципи економије
I
4
3
3
3
2
4
4
3
3
0
7
8
6
6
3
Укупно за семестар
 
15
14
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Примењена математика
Кинематика и динамика 
Информатика 
Статистички методи 
Социологија
II
4
3
3
2
2
4
3
4
2
1
7
7
8
4
4
Укупно за семестар
 
14
14
30
Укупно за годину
 
29
28
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Геодетска мерења и мреже
Педологија 
Метеорологија 
Материјали 
Теорија конструкција
III
3
4
4
2
3
3
2
3
2
4
6
5
7
4
8
Укупно за семестар
 
16
14
30
16.
17. 
18. 
19. 
20. 
-
Премери терена и иyрада планова
Геологија са хидрогеологијом 
Снадбевање водом 
Опста хидрологија 
Ратарство и повртарство 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
3
3
3
2
3
-
3
5
2
2
3
-
5
7
5
5
6
2
Укупно за семестар
 
14
15
30
Укупно за годину
 
30
29
60
ТРЕЋА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Инжињерска хидрологија
Основи хидраулике 
Заштита вода 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
3
3
3
2
2
4
3
3
2
2
6
6
6
6
6
Укупно за семестар
 
13
14
30
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
-
Уређење водотока
Хидраулика 
Водопривредна системска анализа 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
3
3
3
2
2
-
3
3
3
2
2
-
5
5
5
6
6
3
Укупно за семестар
 
13
13
30
Укупно за годину
 
26
27
60
ЧЕТВРТА
31. 
32. 
33. 
34. 
35.
Заштита од ерозије
Наводњавање пољопривредних усева 
Одводњавање 
Изборни предмет 5
Избор предмета 6
VII
3
4
3
2
2
2
2
4
2
2
5
5
5
6
6
Укупно за семестар
 
14
12
30
36. 
37. 
38. 
– 
-
Мелиорациони објекти
Системи за наводњавање 
Економика пољопривреде 
Технолошко-организациона пракса (45 часова годишње)
Завршни рад
VIII
3
3
3
-
-
3
3
2
-
-
5
5
5
3
15
Укупно за семестар
 
9
8
30
Укупно за годину
 
23
19
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
1. Хидрологија 2
2. Агроекологија
3. Воћарство и виноградарство
Изборни предмет 2
4. Оштећење земљишта и рекултивација
5. Биосистеми у пречишћавању отпадних вода
VI
Изборни предмет 3
6. Одржива пољопривреда
7. Примена рачунара у хидраулици
Изборни предмет 4
8. Погонске мелиорационе машине
9.Мелиоративна педологија
10. Енглески језик 1
Четврта
VII
Изборни предмет 5
11. Рибњаци
12. Методи операционих анализа у пољопривреди
13. Енглески језик 2
Изборни предмет 6
14. Уређење земљишне територије
15. Организација и механизација радова
16. опрема за наводњавање
Serbian
Студијски програми: