Responsible Research and Innovation (RRI) na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Responsible Research and Innovation (RRI) na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Ključni ciljevi Naučne strategije Poljoprivrednog fakulteta su primena istraživanja u praksi, popularizacija i javnost istraživanja i istraživačkih rezultata, kao i mobilnost i internacionalizacija istraživanja. Kako bi bila osnažena pozicija sa koje se ovi ciljevi ostvaruju na Fakultetu je osnovana Grupa za “RRI” koja će raditi na razrađivanju šest bazičnih tema RRI i u budućnosti učestvovati u njihovom uvođenju u istraživačku praksu.      

Cilj “RRI” je

  • uključivanje što većeg dela društva (stručna i šira javnost) u istraživanja i inovacije kako bi ove aktivnosti bile što je moguće više u skladu sa potrebama društva;
  • da posluži kao široka osnova za uspostavljanje veze izmedju naučno-istraživačke zajednice i društva kroz: javni angažman istraživača, otvoren pristup rezultatima istraživanja, jednakost polova, razvoj obrazovanja za nauku, etičkih normi i novih vidova rukovodjenja.
  • zajednički imenilac svih H2020 inicijativa u okviru EU programa za istraživanje i inovacije i gotovo je izvesno da će ista situacija biti u okviru FP9 programa.

 

Inicijalni članovi Grupe za RRI na Poljoprivrednom fakultetu po temama su:

1) Obrazovanje i nauka/Science education - Branislava Lalic
2) Etika/Ethics - Dejan Jankovic, Marina Novakov
3) Upravljanje/Governance - Todor Markovic
4) Jednakost polova/Gender equality - Mila Grahovac
5) Veza sa javnošću/Public engagement - Dragana Latkovic
6) Otvoren pristup/Open access – Dejan Beukovic
7) Generacijski jaz/Generation issue - Aleksandar Potkonjak

Poslednja, tema nije predložena od strane EC, ali su se svi članovi radne Grupe slozili da je značajna.

Rukovodilac Grupe je prof. Branko Ćupina, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju.

Više informacija of RRI možete pronaći na sledećim internet stranicama:

§  If you like to introduce RRI in high school curriculum here is a good guide of the HEIRRI Project: http://www.guninetwork.org/files/images/imce/heirri_wp3_d3.2.pdf

§  If you like to connect with people related to RRI here is a search engine from the RRI Tools project: hhttps://www.rri-tools.eu/search-engine/-/Search/

§  If you want to check your “RRI readiness level” here is a self-assessment tool from the RRI Tools project: https://www.rri-tools.eu/self-reflection-tool

§  For RRI resources, trainings and events please browse the RRI tools website which is very useful: https://www.rri-tools.eu

§  Here is a link to the new General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force on the 25th May 2018: https://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html

§  In order to follow the NewHoRRIzon project and the development of the different Social Labs please check our website https://newhorrizon.eu/ and subscribe to our newsletter http://list.newhorrizon.eu/?p=subscribe&id=1

Serbian