Уређење вода

Недостатак воде и суша; поплаве и прекомерне количине воде; загађење водних ресурса вечита су и увек актуелна питања. Проучавање и решавање ових проблема везаних за пољопривреду, водопривреду и животну средину предмет су интересовања и рада Департмана за уређење вода.

Департман за уређење вода са традицијом од пет деценија и 12 доктора наука различитих профила представља респектабилну научно-образовну институцију у оквиру Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Делатност Департмана усмерена је на мултидисциплинарну област уређења, коришћења и заштите вода која се одвија у три сегмента: наставно-образовни рад, научно-истраживачки рад и трансфер научних сазнања ка привреди и пракси.

-Организовање и извођење наставе на основним академским студијама на студијском програму за Уређење, коришћење и заштиту вода.
-Организовање и извођење наставе на мастер студијама на студијским програмима: Уређење, коришћење и заштита вода и Менаџмент вода у Пољопривреди.
-Организовање и извођење дела наставе на докторским студијама на смеру Агрономија.
-Реализацију основних, развојних и примењених истраживања, научно-истраживачких пројеката и студија из области уређења, заштите и коришћења вода.
-Израду студија, пројеката и експертиза за потребе водопривредних и пољопривредних организација.
-Техничке контроле, ревизије пројеката и елабората из области водопривреде и пољопривреде.
-Консалтинг услуге из области водопривреде и пољопривреде.
-Издавање научно-стручних публикација из области уређења, заштите и коришћења вода.
-Организацију научно-стручних скупова.

 Контакт департмана

Serbian