Ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

Производња ратарских, повртарских и крмних биљака представљају најважније гране примарне биљне производње од суштинског значаја за егзистенцију човека. Стални и убрзани пораст људске популације на планети намеће потребу непрестаног усавршавања агрономских наука и све већу производњу довољних количина хране, док истовремено расту захтеви тржишта за квалитетном, здравствено безбедном храном произведеном на принципима интегралне, еколошке, био- или органске производње. Стога се производња здравствено безбедне хране, која јача и чува здравље људске популације, сматра крајње хуманом професијом, не мање значајном од медицине.

Департман за ратарство и повртарство организован је у две Катедре: Катедра за ратарство и повртарство и Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику. Чланови Департмана, поред основне наставне делатности (на основним академским, дипломским академским – мастер и докторским студијама на већем броју студијских програма), баве се и научноистраживачким радом из области технологије производње (начина гајења) у примарној биљној производњи (ратарска, повртарска производња у заштићеном и на отвореном простору, производња сточне хране, производња зачинског, ароматичног и лековитог биља и алтернативних њивских биљака), те унапређењем и рационализацијом агротехничких мера, сортне технологије гајења, проучавањем адаптабилности и стабилности генотипова, оптимизацијом система ратарења и др. Из научне области органске биљне производње и заштите агроекосистема, на Департману се проучава и деловање еколошких чинилаца код ратарских и повртарских усева и анализа садржаја опасних и штетних материја у земљишту.

У оквиру науке о земљишту изводе се основна и примењена истраживања, класификација, рекултивација и ремедијација загађених земљишта. У оквиру наводњавања изводе се истраживања са тежиштем на агрономске аспекте наводњавања пољопривредних усева. Исхрана биљака и примена ђубрива, физиологија биљака и примена фитохормона, микробиологија и микробиолошка активност земљишта саставни су део Лабораторије за испитивање земљишта, ђубрива и биљног материјала. У области генетике и оплемењивања биљака обавља се детекција гена молекуларним маркерима, прикупљање, чување и одржавање генетичких ресурса и стварање нове генетичке варијабилности. У области семенарства разрађује се технологија производње семенских усева и изучава примена нових технологија у доради семена. Метеоролошка осматрања и прогнозе, проучавање метеоролошких елемената и моделирање приноса одвијају се на предмету Метеорологија. За извођење практичне обуке студената, Департману стоје на располагању ботаничка башта факултета, огледно добро “Гусков салаш”, огледна поља Института за ратарство и повртарство, као и сва поља простране Војвођанске равнице.

Циљ студијског програма Ратарство и повртарство је образовање и оспособљавање студената за непосредан рад у производњи, у гајењу ратарских, повртарских и крмних биљака, те подизању нивоа приноса и квалитета ових врста, уз поштовање принципа очувања животне средине (одрживи развој). Студенти стичу основна знања у погледу морфолошких и биолошких особина најзначајнијих ратарско-повртарских и крмних биљних врста, те њихових захтева према условима спољашње средине, као и основне елементе њихове технологије производње и искоришћавања.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију инжењера пољопривреде. Концепт образовања је у складу са потребама и развојем пољопривредне производње у Србији и Војводини, заснован на принципима одрживог развоја, који интегрише економске и еколошке интересе садашњих и будућих генерација са циљем да се произведе квалитетна и безбедна храна за сопствене потребе и за извоз, те оствари профит и заштити животна средина. Студијски програм Ратарства и повртарства је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција, знања и вештина које су друштвено оправдане и корисне. Основна сврха ових студија је да се студенти упознају са основним наукама, као што су ботаника, метеорологија, педологија, микробиологија земљишта, агрохемија, генетика, физиологија биљака, као и општеобразовним наукама (хемија, биохемија, математика, статистика, и тд.). Стечена знања треба да омогуће детаљно разумевање и могућност практичне примене основних струковних дисциплина, као што су: основи биље производње, семенарство, оплемењивање биљака, гејење жита и зрнених махуњача, повртарство, крмно биље, гајење индустријског биља, наводњавање пољопривредних усева, у различитим производним условима. Знања из области друштвено-економских наука, имају за сврху да студентима омогуће разумевање економије производње, као и друштвену важност и оправданост ратарске и повртарске науке и праксе.

По завршетку студија ратарско-повртарског студијског програма формирају се стручњаци способни за развој и примену својих знања у непосредној производној пракси. Стечени ниво, истовремено, обухвата неке аспекте који се ослањају на кључна знања у области биотехнолошке научне области, односно у подручју биљне производње. Дипломирани студенти Пољопривреде, ратарства и повртарства су компетенти квалификовани и компетитивни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе.

Студијски програм на основним академским студијама траје четири године након чега се брани дипломски рад и добија звање дипломираног инжењера пољопривреде. По завршетку основних академских студија могуће је уписати дипломске академске -мастер студије, након којих се пружа могућност даљег усавршавања и на докторским студијама.

 Контакт департмана

Serbian