Библиотека

biblioteka_3

Библиотека Пољопривредног факултета је основана 1955. године и смештена је на првом спрату зграде Департмана за сточарство. У Централној библиотеци можете пронаћи већину потребне литературе одређене за припрему испита. Уџбенички фонд обогаћујемо тако што професори дају по 5 примерака свог новоиздатог уџбеника Библиотеци или путем поклона. Књиге набављене за поједине департмане овде су заведене у инвентарне књиге и обрађене, те предате на употребу преко књиге задужења, уз потпис одговорног лица. То значи да поред Централне библиотеке постоје и библиотеке на департманима за Сточарство, Воћарство и виноградарство, Технику и осталих укупно 8 департмана.

Студентима је омогућено и учење у просторији читаонице која поседује 66 радних места.
Рад библиотеке је регулисан Правилником о раду Библиотеке 


Библиотечки Инфо

 

Библиотека Пољопривредног факултета је основана 1955. године и смештена је на првом спрату зграде Департмана за сточарство.

У Централној библиотеци можете пронаћи већину потребне литературе одређене за припрему испита. Уџбенички фонд обогаћујемо тако што професори дају по 5 примерака свог новоиздатог уџбеника Библиотеци или путем поклона. Књиге набављене за поједине департмане овде су заведене у инвентарне књиге и обрађене, те предате на употребу преко књиге задужења, уз потпис одговорног лица. То значи да поред Централне библиотеке постоје и библиотеке на департманима за Сточарство, Воћарство и виноградарство, Технику и осталих укупно 8 департмана.

Студентима је омогућено и учење у просторији читаонице која поседује 66 радних места .У читаоници постоји Wi-Fi   бежична рачунарска мрежа.

Радно време Библиотеке је од 7 до 19 сати.
Контакт :
Тел  021-485-3321
e-mail:
biblioteka@polj.uns.ac.rs
sladjana@polj.uns.ac.rs

Запослени у библиотеци :

 • Управник биоблиотеке : Слађана Бекер
 • Библиотекар Бојан Кумовић
 • Књижничар Јелена Радовић

  НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА БИБЛИОТЕКЕ

ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКЕ

 • 1. Уписом на Факултет студент стиче право уписа у Библиотеку. Да би се обавио упис, потребно је приказати ИНДЕКС и ЛИЧНУ КАРТУ.
 • 2. У Библиотеци се добија лични картон, који је потребно испунити штампаним словима, уносећи одговарајуће податке из личне карте и индекса.
 • 3. Приликом позајмљивања књига потребан је ИНДЕКС.
 • 4. Из Библиотеке је могуће истовремено позајмити највише две књиге.
 • 5. Позајмљену књигу члан библиотеке може да задржи 30 односно 60 дана, ако у Библиотеци изврши продужење.
 • 6. Последњи примерак књиге се не издаје (читаонички примерак). Чланови Библиотеке могу овај примерак користити само у читаоници.
 • 7. Уколико члан Библиотеке задржи књигу дуже од одређеног рока, дужан је да плати 10 (десет) динара за сваки протекли дан.
 • 8. Читаонички примерак уџбеника се мора вратити истог дана. У супротном, члан Библиотеке мора платити казну у износу од 50 динара за сваки протекли дан.
 • 9. Оштећену или изгубљену књигу члан Библиотеке мора надокнадити истом или платити тренутну вредност књиге.
 • 10. Изгубљену књигу је потребно пријавити одмах, иначе се казнени износ плаћа за сваки протекли дан, до повратка књиге.
 • 11. Приликом позајмљивања књиге, члан Библиотеке је дужан да прегледа да ли је књига оштећена, јер у супротном одговара за оштећење.
 • 12. Уколико члан не пристине да врати позајмљену књигу или да надокнади изгубљену књигу, наплата ће бити извршена путем суда.
 • 13. Диплома о завршеном Факултету се не може подићи без потврде Библиотеке да је члан Библиотеке вратио све позајмљене књиге.
 • 14. Приликом овере семестра обавезна је овера индекса у Библиотеци о регуларном задужењу књига.
 • 15. Потврда Библиотеке је потребна и приликом исписа и подизања докумената.
 • 16. Сваку промену адресе или телефона члан је дужан да пријави библиотекару

   

правила коришћења читаонице

ПРАВИЛА ЧИТАОНИЦЕ

 • 1. Читаоницу могу да користе искључиво студенти Пољопривредног факултета.
 • 2. При уласку у читаоницу, студент је дужан да остави ИНДЕКС, а за узврат добија привезак са бројем читаоничког места.
 • 3. Број читаоничког места и број на задуженом привеску морају да се слажу.
 • 4. Студент који задужи читаоничко место има право коришћења тог места у току дана.
 • 5. Привезак са бројем читаоничког места може се задужити сваког радног дана најраније у 8:00 часоваа раздужити најкасније до 19:00 часова истог дана.
 • 6. Уколико се привезак са бројем читаоничког места не раздужи на време, студент је дужан да уплати казну од 500 (петсто) динара на рачун Факултета.
 • 7. Уколико студент изгуби привезак са бројем читаоничког места дужан је да плати надокнаду од 1.000 (хиљаду) динара на рачун Факултета.
 • 8. У читаоници је забрањено остављати било какве личне ствари укључујући и књиге.
 • 9. У читаоници се може остати и после раздуживања читаоничког места до 22:00 часа.
 • 10. Суботом, радно време читаонице је од 8:00 до 14:00 часова и места се не задужују.

- корисне информације за научне раднике (DOI, UDC, ISBN, ISSN, CIP, Impact factor, цитираност…)


УПЛАТЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ

Све уплате за Библиотеку можете извршити путем опште уплатнице у било којој пошти или банци.

 

На уплатници као сврху уплате напишите „Библиотека“, а у поље прималац упишите „Пољопривредни факултет, Трг Доситеја Обрадовића 9“. Рачун Факултета је:

840-1736666-97;
Модел 97,
а позив на број 56-014.

Након уплате, један примерак уплатнице донесите у Библиотеку.


Корисне информације за ауторе

Undefined