Наташа Самарџић || Nataša Samardžić

Контакт: 

natasam@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 359

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2997
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: