Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor

 
 
 
USLOVI ZA UPIS NA POLOPRIVREDNI FAKULTET
 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - BACHELOR
 

U prvu godinu osnovnih akademskih studija, koje se organizuju po studijskim programima: Poljoprivredna tehnika i Agroindustrijsko inženjerstvo, može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju svih profila obrazovanja.
Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije polažu prijemni ispit na srpskom jeziku. Prilikom prijave na konkurs kandidati se mogu izjasniti za jezik narodnosti na kome će polagati ispit.
Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije studijskog programa poljoprivredna tehnika polažu jedan ispit po izboru iz predmeta: biologija, hemija, matematika o čemu se izjašnjavaju prilikom prijave na konkurs. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje iz navedenih predmeta koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu.

   
Zavisno od rezultata postignutih na prijemnom i osvojenog mesta na rang listi, kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija na teret budžeta, ili kao samofinansirajući student.Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je utvrđen konkursom za određeni studijski program.
Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata koji je utvrđen konkursom za određeni studijski program.
   
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER
 
 

Kandidat koji je završio osnovne akademske studije smera poljoprivredna tehnika u skladu sa Statutom Fakulteta, može upisati diplomske akademske studije - master do broja odobrenog kvotom za upis na teret budžeta ili broja za samofinansirajuće studente.  Inženjeri koji imaju završene osnovne akademske studije, sa najmanje 240 ESPB bodova. Inženjeri koji imaju završen fakultet po starom sistemu, odnosno VII1 stepen stručne spreme, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.

   
 
Rangiranje kandidata po konkursu obavlja se se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine vremena studiranja na osnovnim studijama u okviru broja prijavljenih za svaki studijski program skladu sa utvrđenom kvotom za upis na sledeći način: u strukturi od maksimalnih 100 bodova 75% nosi prosečna ocena a 25% dužina studiranja računata na celu godinu. Broj bodova po osnovu uspeha na osnovnim studijama izračunava se prema formuli:
Broj bodova = prosečna ocena na osnovnim studijama h 75 / 10,
Broj bodova po osnovu dužine studiranja prema formuli: Broj bodova = 100 / broj godina studiranja (za četvorogodišnje studije)
Broj bodova = 125 / broj godina studiranja (za petogodišnje studije).
Ukoliko se na pojedine studijske programe ne prijavi predviđeni broj kandidata izvršiće se preraspodela tih mesta na ostale studijske programe gde se prijavio veći broj kandidata od utvrđenog broja.
   

 

 
line decor
HOME
line decor