Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor

 

 
IZDAVAČKA DELATNOST I PUBLIKACIJE
 
 

Departman za poljoprivrednu tehniku posebnu pažnju poklanja izdavačkoj aktivnosti. Gotovo da nema nastavnog predmeta koji nije pokriven odgovarajućom udžbeničkom literaturom u obliku udžbenika, praktikuma ili zbirke zadataka. Veliki broj udžbenika je štampan tokom godina postojanja Departmana. Osim udžbeničke literature nastavno osoblje Departmana kroz aktivnost u naučnim i stručnim društvima učestvuje u stvaranju i publikaciji tri naučna i jednog stručnog časopisa.
Naučni časopis „Savremena poljoprivredna tehnika“ je najstariji časopis pokrenut davne 1975. godine. To je vodeći nacionalni časopis i štampa se na kvartalnom nivou. Naučni časopis „Journal on Processing and Energy in Agriculture“ (ranije „PTEP - Časopis za procesnu tehniku i energetiku“) izlazi tri puta godišnje i obrađuje aktuelne teme iz procesne tehnike i energetike u poljoprivredi. Časopis je pokrenut 1997. godine. Časopis publikuje veliki broj radova vezanih za tehnologiju prerade poljoprivrednih proizvoda što ga čini specifičnim u odnosu na druge časopise Departmana. Naučni časopis „Traktori i pogonske mašine“ je časopis pokrenut 1995. godine. Godišnje se publikuje pet brojeva ovog časopisa, koji je prvenstveno namenjen publikaciji radova vezenih za traktore i pogonske mašine. Stručni časopis - revija „Agronomska saznanja“ je revijalnog karaktera. Pokrenuta 1990. godine i namenjena je široj čitalačkoj publici.

 
 
Udžbenička literatura
 
 
Objavljeno u 2009.
 
 
Ekspoatacija
Naziv publikacije: Eksploatacija proizvodnih sistema

Autor: Dr Jan Turan, docent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2009
Fizički opis: format 25x17 cm, 264 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Opšta načela eksploatacije poljoprivredne tehnike
 2. Klasifikacija i energetska svojstva radnih mašina i agregata
 3. Izbor brzine kretanja agregata
 4. Vrste i karakteristike mašinsko-traktorskih agregata
 5. Metode proračuna sastava mašinsko-traktorskih agregata
 6. Kinematika agregata
 7. Proizvodnost (učinak) mašinskih agregata
 8. Produktivnost rada i ekonomičnost utroška goriva
 9. Pouzdanost tehničkih sistema u poljoiprivredi
 10. Ergonomske osnove organizacije rada u poljoprivrednoj proizvodnji
 11. Osnovi eksploatacije transportnih sredstava  u poljoprivredi
 12.  Osnovi  eksploatacije  pretovarno-transportnih sredstava u poljoprivredi
 
 
Objavljeno u 2008.
 
 
POGONSKE MAŠINE konstrukcije i princip rada II deo
Naziv publikacije: Pogonske mašine konstrukcije i principi rada II-deo

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Lazar Savin, docent, mr Mirko Simikić, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2008
Fizički opis: format 24x17 cm, 492 str

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Sistem za hlađenje
 3. Sistem za podmazivanje
 4. Sistem za napajanje motora vazduhom
 5. Sistem za dovod goriva kod dizel motora
 6. Sistem za dovod goriva kod oto motora
 7. Sistem za paljenje smeše kod oto motora
 8. Sistem za odvod sagorelih gasova
 9. Električni uređaji na motorima
 10. Sistem za pokretanje motora
 11. Emisija iz dizel motora traktora i vanputne mehanizacije
 12. Ostale pogonske mašine

 

 
 
Objavljeno u 2007.
 
 
Matematika zbirka zadaka
Naziv publikacije: Matematika – zbirka zadataka za studente Poljoprivrednog fakulteta

Autori: Dr Sanja Konjik, docent, Mr Nebojša Dedović, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2007
Fizički opis: format 23 x 21 cm, 251 strana

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Finansijska matematika
 3. Privredna matematika
 4. Kombinatorika
 5. Polinomi
 6. Matrice i determinante
 7. Sistemi linearnih jednačina
 8. Linearno programiranje
 9. Vektori
 10. Analitička geometrija
 11. Funkcije i izvod funkcije
 12. Privredne funkcije
 13. Funkcije dve promenljive
 14. Rešenja
 
 
Zbirka testova iz teorije
Naziv publikacije: Zbirka testova iz teorije

Autor:Dr Snežana Matić-Kekić vanredni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2007
Fizički opis: format 27x27 cm, 82 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Finansijski račun
 2. Privredni račun
 3. Kombinatorika
 4. Matrice
 5. Sistemi linearnih jednačina
 6. Linearno programiranje
 1. Funkcije
 2. Polinomi
 3. Funkcije dve promenljive
 4. Integrali
 5. ODJ
 6. Vektori i analitička geometrija
 
 
Osnovi kompjuterske grafike
Naziv publikacije: Osnove kompjuterske grafike

Autori:Dr Radojka Gligoriić, redovni profesor, dr Milan Tomić, docent, mr Stojan Anđelković, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2007
Fizički opis: format 21x29 cm, 100 str.

SADRŽAJ

 1. Uvodne napomene primene AutoCAD programa
 2. Palete sa alatkama
 3. Karakteristične SNAP tačke
 4. Osnovni elementi dvodimenzionalnog 2D crtanja
 5. Osnovni elementi modifikovanja (MODIFY)
 6. Praktični primeri 2D crtanja
 7. Dimenzionicanje (kotiranje)
 8. Crtanje grafićkih simbola
 9. Štampanje
 10. Osnove trodimenzionalnog 3D crtanja
 11. Praktični primeri 3D crtanja
 12. Uvodne napomene i primena Photoshop programa
 13. Praktični primeri primene Photoshop programa
 
 
Objavljeno u 2006.
 
 
Procesna tehnika
Naziv publikacije: Termotehnika u poljoprivredi, II deo: Procesna tehnika i energetika

Autori:Dr Miladin Brkić, redovni profesor, Dr Todor Janić, vanredni profesor, Deže Somer, dipl.ing.

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2006
Fizički opis:format 25x17 cm, 323 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Sagorevanje biomase (biogoriva)
 2. Ložišta za sagorevanje goriva
 3. Gorionici za tečna i gasovita goriva
 4. Kotlovi
 5. Razmenjivači toplote
 6. Postrojenja za proizvodnju biogasa, biođubriva i zaštitu životne sredine
 7. Uređaji za prečišćavanje vazduha i gasova
 8. Konstrukcija staklenika i palstenika
 9. Proračun postrojenja za zagrevanje zaštićenog prostora
 10. Uređaji za hemijski i termički tretman stočne hrane
 11. Solarni uređaji, oprema i postrojenja
 12. Opravdanost investicionih ulaganja
 13. Merenja i instrumenti za merenja
 14. Pojmovi iz procesne tehnike i energetike
 15. Biografije
 
 
Privredna matematika
Naziv publikacije: Privredna matematika za studente bioloških smerova

Autor:Dr Snežana Matić-Kekić vanredni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2006
Fizički opis:format 20x14 cm, 179 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Osnovi privrednog računa i kombinatorike
 2. Privredne funkcije
 3. Sistemi linearnih (ne)jednačina
 
 
Nacrtna geometrija
Naziv publikacije: Nacrtna geometrija – Primena

Autori:Dr Radojka Gligoriić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2006
Fizički opis: format 21x29 cm, 252 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Ortogonalne projekcije tačke
 3. Ortogonalne projekcije prave (duži)
 4. Ortogonalne  projekcije ravni
 5. Međusobni odnos tečke, prave i ravni
 6. Transformacija
 7. Rotacija
 8. Metrički problemi (prave veličine međusobnih odnosa tačke, prave i ravni)
 9. Ortogonalne projekcije pravilnih geometrijskih tela
 10. Preseci pravilnih geometrijskih tela i ravni
 1. Međusobni prodori pravilnih geometrijskih tela
 2. Kotirana projekcija
 3. Ortogonalni  crtež
 4. Aksonometrijski  crtež
 5. Povezanost ortogonalnih projekcija i aksonometrije
 6. Perspektiva (centralna projekcija)
 7. Crtanje elemenata zelenih površina
 8. Šematski crteži
 9. Skice i fotografije
 10. Crteži pejsažnih prostora
 
 
Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prostoru
Naziv publikacije: Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prostoru

Autori: Dr Mihal Đurovka, redovni profesor, dr Anđelko Bajkin, redovni profesor, mr Agnes Potkonjak, dr Vladan Marković, redovni profesor, dr Žarko Ilin, redovni profesor, dr Vida Todorović, docent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2006
Fizički opis: format 25x17,5 cm, 510 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Značaj i cilj proizvodnje u zaštićenom prostoru
 2. Materijali za pokrivanje zaštićenog prostora
 3. Uslovi uspevanja i njihovo regulisanje
 4. Sistemi gajenja u zaštićenom prostoru
 5. Automatizacija u zaštićenom prostoru
 6. Organizacija – uređenje zaštićenog prostora
 7. Opšte mere zaštite bilja u zaštićenom prostoru
 8. Proizvodnja rasada povrća
 9. Proizvodnja cveća u zaštićenom prostoru
 1. Proizvodnja rasada jednogodišnjih cvetnih vrsta
 2. Proizvodnja rasada dvogodišnjih cvetnih vrsta
 3. Proizvodnja rasada perena
 4. Proizvodnja rasada i začinsko-lekovitih vrsta
 5. Proizvodnja rezanog cveća
 6. Proizvodnja saksijskog cveća
 7. Lukovičasto-gomoljaste cvetne vrste
 8. Mogućnosti korišćenja zaštićene bašte
 
 
Pogonske mašine ispitivanja
Naziv publikacije: Pogonske mašine - ispitivanja

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Lazar Savin, docent, mr Mirko Simikić, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2006
Fizički opis:format 24x17 cm, 163 strana

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Opšti deo
 3. Veličine i parametri koji se utvrđuju pri ispitivanju motora
 4. Instalacije, uređaji i instrumenti za ispitivanje motora
 5. Merenje pritiska
 6. Merenje temperature
 7. Merenje vlažnosti vazduha
 8. Merenje brzine i pravca vetra
 9. Merenje broja obrtaja
 1. Merenje vremena
 2. Merenje zapremine tečnosti i gasova
 3. Merenje površina i dužina krivih linija
 4. Merenje protoka fluida
 5. Određivanje efektivne snage
 6. Snimanje indikatorskog pritiska u cilindrima
 7. Kontrola kvaliteta izduvnih gasova.
 8. Merenje neto snage motora
 9. Primeri rezultata ispitivanja motora
 
 
Objavljeno u 2005.
 
 
SUšenje i skladištenje praktikum sa rešenim zadacima
Naziv publikacije: Sušenje i skladištenje praktikum sa rešenim zadacima

Autori: Dr Ljiljana Babić, redovni profesor, Dr Mirko Babić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2005
Fizički opis: format 30x21 cm, 78 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Određivanje fizičkih osobina poljoprivrednih proizvoda
 2. Vlažnost poljoprivrednih proizvoda
 3. Trenje poljoprivrednih proizvoda
 4. Ispitivanje strujnih osobina zrnastih materijala
 5. Obrada podataka dobijenih merenjem strujnih osobina zrnastih materijala
 6. Primena obrađenih podataka merenja strujnih osobina zrnastih materijala
 7. Kinetika sušenja debelog sloja zrna
 8. Projektni zadatak
 9. Molierov i - x dijagram za vlažan vazduh
 10. Rešeni primeri zadataka
 
 
Mašine u horitkulturi
Naziv publikacije: Mašine u hortikulturi

Autori: Dr Anđelko Bajkin, redovni profesor, Mr Ondrej Ponjičan, asistent, Dr Saša Orlović, vanredni profesor, Dipl. inž. Deže Somer, stručni saradnik

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2005
Fizički opis: format 30x21 cm, 216 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Pogonske mašine i vučno pogonske jedinice
 3. Mašine za uređenje i drenažu zemljišta
 4. Objekti i oprema stalnog zaštićenog prostora
 5. Dezinfekcija zemljišta
 6. Mašine za pripremu supstrata
 7. Mašine za oblikovanje proizvodne površine zemljišta
 8. Mašine za nastiranje zemljišta
 9. Mašine za setvu
 10. Mašine za proizvodnju sadnog materijala
 1. Mašine za sadnju
 2. Mašine za negu
 3. Ubiranje u hortikulturi
 4. Transport, dorada, skladištenje i pakovanje
 5. Mašine za zasnivanje i negu travnjaka
 6. Mašine za oblikovanje ukrasnog šiblja i drveća
 7. Mere za zaštitu na radu
 
 
Mehanizmi poljoprivrednih mašina
Naziv publikacije: Mehanizmi poljoprivrednih mašina sa  rešenim zadacima

Autori: Dr Radojka Gligoriić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2005
Fizički opis: format 16x24 cm, 245 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Zadatak i značaj mehanizama poljoprivrednih mašina
 2. Razvoj mehanizama
 3. Osnovni pojmovi
 4. Stepen slobode kretanja
 5. Putanje kinematičkih tačaka i članova mehanizama
 6. Uslovi funkcionisanja mehanizama
 7. Uvod u kinematičku analizu mehanizama 
 8. Proširenje kliznih kinematičkih parova
 9. Metoda Asure
 1. Uvod u dinamičku analizu mehanizama
 2. Podizni mehanizam traktora
 3. Prenosnici snage
 4. Planetarni prenosnici (mehanizmi)
 5. Kardanov zglob
 6. Jednačine kretanja mehanizama
 7. Određivanje pogonske sile
 8. Uravnoteženje mehanizama
 9. Bregasti mehanizmi
 
 
Pogonske mašine teorija
Naziv publikacije: Pogonske mašine - teorija

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2005
Fizički opis: format 24x17 cm, 223 strana

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Radni ciklusi motora
 3. Analiza stvarnih ciklusa
 4. Radni parametri motora
 5. Toplotni ili energetski bilans motora SUS
 6. Pogonske karakteristike motora
 7. Karakteristike rada motora poljoprivrednih traktora i kombajna
 8. Proračun stvarnih ciklusa motora SUS
 9. Primeri proračuna stvarnih ciklusa motora SUS
 
 
Objavljeno u 2004.
 
 
Termotehnika u poljoprivredi
Naziv publikacije: Termotehnika u poljoprivredi, I deo: Tehnička termodinamika

Autori: Dr Miladin Brkić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2004
Fizički opis: format 25x17 cm, 160 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Termodinamičke veličine stanja
 3. Jednačina stanja idealnog gasa
 4. Jednačina stanja mešavine idealnog gasa
 5. Spoljni uticaji
 6. Prvi zakon termodinamike
 7. Entalpija
 8. Drugi zakon termodinamike
 9. Politropska promena stanja idealnih gasova
 10. Nepovratnost kvazistatičkih promena stanja
 11. Nekvazistatičke promene sttanja
 12. Poluidealni gasovi
 13. Realni gasovi i pare
 14. Vodena para
 1. Pretvaranje toplotne energije u mehanički rad (kržni procesi)
 2. Kružni procesi za hlađenje
 3. Dvokomponentne mešavine
 4. Apsorpcione mašine za hlađenje
 5. Transport toplote
 6. Provođenje toplote (kondukcija)
 7. Prelaz toplote (konvekcija)
 8. Prolaz toplote
 9. Zračenje toplote (radijacija)
 10. Sagorevanje goriva
 11. Vlažan vazduh
 12. Literatiura
 13. Termodinamički pojmovi
 14. Prilog (Zaglavlja tabela iz termodinamičkih priručnika)
 
 
Tehničko crtanje
Naziv publikacije: Tehničko crtanje - Inženjerske komunikacije

Autori: Dr Radojka Gligoriić, redovni profesor, mr Zoran Milojević, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2004
Fizički opis: format 29x21 cm, 345 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Značaj i zadatak tehničkog crtanja
 2. Standardizacija
 3. Uvod
 4. Opšti  standardi  u tehničkom  crtanju
 5. Aksonometrijski  crtež
 6. Ortogonalni  crtež
 7. Preseci u tehničkom crtanju
 8. Kotiranje (dimenzionisanje)
 9. Čitanje ortogonalnih crteža
 10. Crtanje mašinskih elemenata
 1. Označavanje površinske hrapavosti
 2. Tolerancije  mera
 3. Tolerancije oblika i položaja
 4. Sklopni  crtež
 5. Radionički crtež
 6. Šematski crtež
 7. Snimanje i crtanje oštećenog predmeta
 8. Primena  računara  za tehničko crtanje
 9. Vežbe i zadaci
 10. Spisak JUS standarda za tehničko crtanje
 
 
POGONSKE MAŠINE konstukcije i principi rada I deo
Naziv publikacije: Pogonske mašine - konstrukcije i principi rada I deo

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2004
Fizički opis: format 24x17 cm, 274 str.

SADRŽAJ

 1. Opšti deo
 2. Rad motora SUS
 3. Struktura motora SUS
 4. Nepokretni elementi
 5. Pokretni elementi
 6. Kinematika i dinamika klipnog mehanizma
 7. Razvodni mehanizam
 8. Uravnoteženje motora
 9. Postavljanje motora na traktorima i vozilima
 
 
Objavljeno u 2003.
 
 
Poznavanje remontnih mašina
Naziv publikacije: Poznavanje remontnih mašina, zavarivanje, metalizacija i kovanje, Praktikum I deo

Autori: Dr Timofej Furman, redovni profesor, mr Milan Tomić, asistent, dr Bela Sabo, redovni profesor, mr Jovica Dakić, asistent, dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Dragiša Vilotić, redovni profesor, mr Lazar Savin, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2003
Fizički opis: : format 24x17 cm, 162 strana

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Opšti deo
 3. Gasno zavarivanje
 4. Ručno elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama
 5. Regeneracija delova poljoprivrednih mašina metalizacijom
 6. Prerada kovanjem
 
 
Traktori "BELARUS" MTZ Praktikum II deo
Naziv publikacije: Traktori "BELARUS" MTZ Praktikum II-deo

Autori: mr Lazar Savin, asistent, dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Timofej Furman, redovni profesor, dipl. inž. Milan Tomić, asistent, dr Radojka Gligorić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2003
Fizički opis: : format 24x17 cm, 235 strana

SADRŽAJ

 1. Opšti deo
 2. Konstrukcije i principi rada sistema traktora Belarus MTZ
 3. Održavanje, dijagnostika i čuvanje traktora Belarus MTZ
 4. Korišćenje traktora
 
 
Naziv publikacije: Poljoprivredni traktori - TRAKTORI MASSEY FERGUSON - Praktikum III-deo

Autori: Mr Lazar Savin, asistent, dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Timofej Furman, redovni profesor, mr Milan Tomić, asistent, dr Radojka Gligoriić, redovni profesor, dipl. inž. Mihajlo Valka

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2003
Fizički opis: format 24x17 cm, 245 strana

SADRŽAJ

  1. Opšti deo
  2. Konstrukcije i principi rada sistema traktora Massey Ferguson
  3. Održavanje, dijagnostika i čuvanje traktora Massey Ferguson
  4. Korišćenje traktora
 
 
Objavljeno u 2002.
 
 
TRAKTORI JOHN DEERE serije 8000,8010,8020, 8000T Praktikum I-deo
Naziv publikacije: Traktori JOHN DEERE serije 8000,8010,8020, 8000T Praktikum I-deo

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor, mr Lazar Savin, asistent, dr Timofej Fuman, redovni profesor, dr Radojka Gligorić, redovni profesor,  mr Milan Tomić, asistent, dipl. inž. Veljko Vidaković, dipl. inž. Goran Micković

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2002
Fizički opis: format 24x17 cm, 243 strana

SADRŽAJ

 1. Opšti deo
 2. Konstrukcije i principi rada sistema traktora John Deere
 3. Održavanje, dijagnostika i čuvanje traktora John Deere
 4. Korišćenje traktora
 
 
Matematika za studente agroekonomskog smera
Naziv publikacije: Matematika za studente agroekonomskog smera

Autor:Dr Snežana Matić-Kekić vanredni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2002
Fizički opis: format 23x16 cm, 198 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Osnovi privrednog računa, logike i kombinatorike
 2. Finansijska matematika
 3. Polinomi
 4. Sistemi linearnih jednačina 
 5. Algebra matrica
 6. Linearno programiranje
 7. Diferencijalni račun
 8. Parcijalni izvodi
 9. Integralni račun
 
Objavljeno u 2000.
 
Sušenje i skladištenje
Naziv publikacije: Sušenje i skladištenje

Autori: Dr Ljiljana Babić, redovni profesor, Dr Mirko Babić, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2000
Fizički opis: format 25x17 cm, 306 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Značaj sušenja poljoprivrednih proizvoda
 2. Fizičke osobine poljoprivrednih materijala
 3. Sušenje poljoprivrednih proizvoda
 4. Tehničko-tehnološka rešenja sušara za zrnaste proizvode
 5. Skladištenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda
 6. Sušenje dorada i skladištenje semena
 7. Sušenje krmnog bilja
 8. Sušenje voća i povrća
 9. Sušenje duvana, lekovitog i začinskog bilja i hmelja
 10. Sušenje na malom posedu
 11. Toplotni i materijalni bilans procesa sušenja
 
 
Pogonske mašine zbirka zadataka
Naziv publikacije: Pogonske mašine- Zbirka zadataka

Autori:Dr Ratko Nikolić, redovni profesor, Mr Lazar Savin, asistent

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2000
Fizički opis: format 24x17 cm, 142 strana

SADRŽAJ

 1. Osnovni parametri motora
 2. Sistemi motora
 3. Primena motora SUS
 4. Elektromotori
 
 
Pogonske mašine sa gorivom i mazivom
Naziv publikacije: Pogonske mašine sa gorivom i mazivom

Autori: Dr Ratko Nikolić, redovni profesor, dr Mirjana Budimčević, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2000
Fizički opis: format 24x17 cm, 259 strana

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Termodinamika
 3. Ciklusi motora
 4. Goriva i sagorevanje
 5. Maziva i podmazivanje
 6. Sredstva za hlađenje motora SUS
 7. Merne jedinice
 
 
Geometrija za informatičare
Naziv publikacije: Geometrija za informatičare

Autori Dr Dragan Acketa, redovni profesor; :Dr Snežana Matić-Kekić vanredni profesor

Izdavač: Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 2000
Fizički opis: format 24x16 cm, 399 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Aksiomatski sistemi euklidske i projektivne geometrije
 2. Osnovi projektivne geometrije
 3. Elementi afine, analitičke i nacrtne geometrije
 4. Geometrijski algoritmi prepoznavanja oblika
 5. Odabrani algoritmi računarske geometrije i računarske grafike
 
Objavljeno u 1999.
 
Nacrtna geometrija
Naziv publikacije: Nacrtna geometrija

Autori: Dr Radojka Gligoriić, redovni profesor, dr Timotije Milošević, prof. visoke škole

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 1999
Fizički opis: format 29x21 cm, 164 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Ortogonalne projekcije tačke
 3. Ortogonalne projekcije prave
 4. Ortogonalne  projekcije ravni
 5. Međusobni odnos tečke prave i ravni
 6. Transformacija
 7. Rotacija
 8. Metrički problemi (prave veličine međusobnih odnosa
 9. tačke, prave i ravni)
 10. Ortogonalne projekcije pravilnih geometrijskih tela
 11. Povezanost ortogonalnih projekcija i aksonometrije
 12. Preseci pravilnih geometrijskih tela i ravni
 13. Međusobni prodori tela
 14. Kotirana projekcija
 
 
Objavljeno u 1994.
 
 
Mehanizacija u povrtarstvu
Naziv publikacije: Mehanizacija u povrtarstvu

Autori: Dr Anđelko Bajkin, redovni profesor

Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina izdanja: 1994
Fizički opis: format 24x16,5 cm, 363 strana, grafički prikazi

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Vučno pogonske jedinice u povrtarstvu
 3. Mašine i tehnika obrade zemljišta u povrtarstvu
 4. Mašine za primenu đubriva
 5. Mašine za setvu i sadnju
 6. Mašine i tehnika navodnjavanja povrća
 7. Mašine i metode za zaštitu povrtarskih kultura
 8. Mašine za izvođenje mehaničke nege povrća
 9. Berba povrća
 10. Mašine i oprema za manipulaciju povrćem posle berbe
 
 
Naučni časopisi
 
 
Savremena poljoprivredna tehnika

Naziv časopisa: Savremena poljoprivredna tehnika

Glavni i odgovorni urednik

Dr Miladin Brkić, redovni profesor e-mail: mbrkić@polj.uns.ac.rs

Urednik:

Dr Jan Turan, docnt e-mail: spt@poljoprivrednatehnika.org.rs
Tehnički urednici: Mr OndrejPonjičan , asistent e-mail: ponio@polj.uns.ac.rs
 

Mr Aleksandar Sedlar, asistent

e-mail: alek @polj.uns.ac.rs

Časopis Savremena poljoprivredna tehnika je naučni časopis u kome se objavljuju radovi iz naučnih disciplina biotehnike,. Časopis je pokrenut 1975. godine i tokom godina rada u njemu je rezultate svojih istraživanja publikovao veliki broj kako domaćih, tako i naučnika iz inostranstva.
Časopis je po klasifikaciji Odbora za biotehničke nauke ministrastva za nauku i tehnološki razvoj i Narodne biblioteke republike Srbije u rangu vodećeg nacionalog časopisa (R51)
Časopis izlazi tromesečno. Objavljuju se radovi na srbskom engleskom jeziku.

 
 
Journal on Procesing and Energy in agroculture

Naziv časopisa: Journal on Processing and Energy in Agriculture

(ranije PTEP – Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi)

Glavni i odgovorni urednik

Dr Mirko Babić, redovni profesor e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs

Urednici:

Dr Ljiljana Babić, redovni profesor e-mail: ljbab@polj.uns.ac.rs
  Dr Anđelko Bajkin, redovni profesor e-mail: bajkin@polj.uns.ac.rs
Tehnički urednici: Mr Ivan Pavkov, asistent e-mail:ivan@polj.uns.ac.rs
 

Milivoj Radojčin, Msc, istraživač pripravnik

e-mail:mradojčin@polj.uns.ac.rs

Journal on Processing and Energy in Agriculture (ranije PTEP – Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi) je naučni časopis u kome se objavljuju radovi iz naučnih disciplina biotehnike, energetskih tehnologija i obnovljivih izvora energije. Časopis je pokrenut 1997. godine i tokom godina rada u njemu je rezultate svojih istraživanja publikovao veliki broj kako domaćih, tako i naučnika iz inostranstva. Osim tema iz vezanih za naučnu oblast poljoprivredna tehnika, časopis obrađuje i veliki broj tema vezanih ua tehnologiju prerade poljoprivrednih proizvoda što ga čini specifičnim u odnosu na druge časopise Departmana.
Časopis izlazi tromesečno. Od 2010. godine objavljuju se radovi isključivo na engleskom jeziku.

 
Traktori i pogonske mašine

Naziv časopisa: Traktori i pogonske mašine

Glavni i odgovorni urednik

Dr Milan Tomić, docent e-mail: milanto@polj.uns.ac.rs

Urednici:

Dr Savin Lazar, docnt e-mail: savlaz@polj.uns.ac.rs
  Dr Timofej Furman, redovni profesor, e-mail: tfurman@polj.uns.ac.rs
 

Dr Ratko Nikolić, redovni profesor u penziji,

e-mail: nikratko@polj.uns.ac.rs
Tehnički urednik: Mr Mirko Simikić, e-mail: simikic@polj.uns.ac.rs

Traktori i pogonske mašine je časopis „Naučnog društva za pogonske mašine i traktore“ (JUMTO). Časopis je pokrenut 1996. godine. U časopisu se objavljuju radovi iz oblasti razvoja, korišćenja, održavanja i marketinga traktora i pogonskih mašina. Posebno su zastupljene teme iz oblasti bezbednosti, ekologije i zaštite životne sredine, kao i primene obnovljivih izvora energije. 
Časopis izlazi u 5 brojeva godišnje i vrednovan je kao "Časopis nacionalnog značaja". U časopisu se objavljuju radovi na srpskom ili engleskom jeziku, sa rezimeom na srpskom i engleskom jeziku.

 

 
line decor
HOME
line decor