Реферат за избор у звање ванредног професора за ужу научну област - Болести животиња и хигијена анималних производа