Реферат за избор у звање доцента за ужу научну област - Болести живтиња и хигијена анималних производа - Михајло М. Ердељан